DIAS Headquarters, 10 Burlington Road - D04C932 contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Librarian/School Administrator vacancy

Applications are invited from suitably qualified candidates for this permanent wholetime post in the School of Theoretical Physics.  The person appointed will be responsible, under the direction of the School Director, for the overall management of the Library and the administrative needs of the School.

Applicants must have a primary degree, a recognised qualification in Librarianship together with relevant library management and general administrative experience.  The successful candidate must also have excellent organisational, communication and IT skills.

Further details on the position are available on the DIAS website at www.dias.ie.    The salary range attaching to the post is €31,887- €50,492  (PPC scale).  New recruits to the public sector will be appointed on the first point of the scale.

Applicants should submit a letter of application with a full CV and names of two referees to: The Registrar’s Office, Dublin Institute for Advanced Studies, 10 Burlington Road, Dublin 4 or by e-mail to registrarsoffice@admin.dias.ie, to arrive no later than  15 March 2017.

DIAS is an equal opportunities employer

Job Description

Particulars of the Post

Tá iarratais á lorg ó dhaoine le cáilíochtaí cuí i gcomhair an phoist bhuain lán-aimseartha seo i Scoil na Fisice Teoiriciúla. Beidh an té a cheapfar freagrach, le treoir ón Stiúrthóir,  as bainistíocht fhoriomlán na leabharlainne agus riachtanais riaracháin na Scoile.

Caithfidh bunchéim, cáilíocht aitheanta sa Leabharlannaíocht, chomh maith le taithí bainistíocht leabharlainne chuí agus taithí ar obair riaracháin ghinearálta a bheith ag iarrthóirí.  Chomh maith leis sin beidh scileanna sármhaithe ag an té a cheapfar i n-eagrú, cumarsáid agus scileanna  TF.

Tá breis eolais le fáil ar shuíomh idirlín na hInstitiúide ag www.dias.ie. Is é an scála tuarastáil a bhaineann leis an bpost ná €31,877-€50,492. Ceapfar iontrálaithe nua chuig an tSeirbhís Phoiblí ar an gcéad phointe den scála.

Ba chóir  iarratais, móide CV agus ainmneacha beirt mholtóirí, a chur go dtí Oifig an Chláraitheora, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 10 Bóthar Burlington, Baile Átha Cliath 4, nó ar ríomhphost chuig  registrarsoffice@admin.dias.ie roimh 15 Márta 2017.

Fostóir comhionannais is ea an Institiúid.