DIAS Headquarters, 10 Burlington Road - D04C932 contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Bergin Fellowship

The Dublin Institute for Advanced Studies wishes to appoint a promising early-stage researcher to a five-year Bergin Fellowship in the School of Celtic Studies. The post will be available from 1 September 2024.

Candidates should hold the degree of PhD and should have a record of outstanding research experience in an area of Celtic Studies relevant to the work of the School. Intending candidates who wish to discuss the vacancy may contact the Director of the School of Celtic Studies.

The DIAS Fellowship salary scale is: €62,352–€69,302 per annum (Personal Pension Contribution scale); €59,235–€65,837 per annum (Non-Personal Pension Contribution scale).

A short letter of application and an academic CV, to include the contact details of three academic referees (who have agreed to act), together with a research proposal (no more than 4 pages), should be uploaded, as one pdf document, on the DIAS online e-recruitment system here by 5 July 2024.

DIAS is committed to building an inclusive community, distinguished by academic excellence, gender balance, and diversity. A copy of the DIAS Gender Equality and Inclusion Action Plan may be found here.

Comhaltacht Uí Aimhirgín

Is mian le hInstitiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath taighdeoir ardchumasach atá i dtús a réime agus a bhfuil geallúint fúthú, a cheapadh faoi scéim Chomhaltachtaí Uí Aimhirgín i Scoil an Léinn Cheiltigh. Beidh an post ar fáil ón 1 Meán Fómhair 2024.

Is cóir d’iarrthóirí an chéim PhD a bheith bainte amach acu, agus taithí d’ardcháilíocht a bheith acu i mbun taighde ar ghné den Léann Ceilteach a bhaineann le raon saothair na Scoile. Is féidir le hiarrthóirí ar mian leo an folúntas a phlé teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir na Scoile.

Is é scála tuarastail na Comhaltachta ná: €62,352–€69,302 in aghaidh na bliana (Scála Ranníocaíochta Pinsin Phearsanta); €59,235–€65,837 in aghaidh na bliana (Scála Ranníocaíochta Pinsin Neamhphearsanta).

Ba chóir litir ghearr iarratais agus CV acadúil le ainmneacha agus seolta triúr moltóirí (atá sásta feidhmiú), maraon le moladh i gcomhair tionscnaimh thaighde (gan dul thar 4 lch),a chur in airde, mar aon cháipéis PDF amháin, ar chóras ríomhearcaíochta na hInstitiúide anseo faoi 5 Iúil 2024.

Tá DIAS tiomanta do phobal cuimsitheach a thógáil, a bhfuil barr feabhais acadúil, cothromaíocht inscne agus éagsúlacht ag baint leis. Is féidir cóip de Phlean Gníomhaíochta DIAS um Chomhionannas agus Chuimsiú Inscne a fháil anseo.