Dublin Institute for Advanced Studies contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Bergin Fellowship vacancy – School of Celtic Studies

BERGIN FELLOWSHIP

The Dublin Institute for Advanced Studies wishes to appoint in 2017 a promising early-stage researcher to a five-year Bergin Fellowship in the School of Celtic Studies. The post will be available from 1 June.

Candidates should hold the degree of PhD and should have a record of outstanding research experience in an area of Celtic Studies relevant to the work of the School. Intending candidates who wish to discuss the vacancy may contact the Director of the School of Celtic Studies.

Applicants must submit a short letter of application, together with an academic CV, a research proposal (no more than 4 pages), and the contact details of three academic referees (who have agreed to act) to the Registrar’s Office, DIAS, 10 Burlington Road, Dublin 4, Ireland, to arrive before 17 February 2017. Electronic applications should be sent to  registrarsoffice@admin.dias.ie.

Further Information

Conditions attaching to the post

COMHALTACHT UÍ AIMHIRGÍN

Is mian le hInstitiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath taighdeoir ardchumasach atá i dtús a réime agus a bhfuil geallúint faoi/fúithi a cheapadh i 2017 faoi scéim Comhaltachtaí Uí Aimhirgín i Scoil an Léinn Cheiltigh. Beidh an post ar fáil 1 Meitheamh.

Is cóir d’iarrthóirí an chéim PhD a bheith bainte amach acu, agus taithí d’ardcháilíocht a bheith acu i mbun taighde ar ghné den Léann Ceilteach a bhaineann le raon saothair na Scoile. Is féidir le hiarrthóirí ar mian leo an folúntas a phlé teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir na Scoile.

Chun cur isteach is cóir litir iarratais a sheoladh maraon le CV acadúil, moladh i gcomhair tionscnaimh thaighde (gan dul thar 4 lch), agus ainmneacha agus seoltaí ag baint le triúr moltóirí (atá sásta feidhmiú), go dtí An Cláraitheoir, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 10 Bóthar Burlington, Baile Átha Cliath 4, le bheith istigh faoi 17 Feabhra 2017. Seoltar iarratais leictreonacha chun registrarsoffice@admin.dias.ie.

Eolas Breise