BERGIN FELLOWSHIP IN CELTIC STUDIES - close date is 2019-05-17

The Dublin Institute for Advanced Studies wishes to appoint a promising early-stage researcher to a five-year Bergin Fellowship in the School of Celtic Studies. 

Candidates should hold a doctorate and should have a record of outstanding research experience in an area of Celtic Studies relevant to the work of the School. Intending candidates who wish to discuss the vacancy may contact the Director of the School of Celtic Studies (Ruairi O hUiginn ruairi@celt.dias.ie).

Applications should be submitted through the DIAS online e-recruitment system: https://www.dias.ie/positions/. Candidates are required to upload a letter of application together with an academic CV and a research proposal (no more than 4 pages).  The names and contact details for three academic referees (who have agreed to act) should also be provided. The closing date for applications is 17 May 2019. 

The Fellowship salary scale is: €52,950 - €58,852 per annum (PPC scale); €50,303 - €55,910 per annum (Non-PPC scale).  The appointee will be subject to general public sector regulations with regard to annual leave, sick leave, pension entitlements etc.
DIAS is committed to gender balance and diversity


COMHALTACHT UÍ AIMHIRGIN SA LÉANN CEILTEACH

Is mian le hInstitiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath taighdeoir ardchumasach atá i dtús a réime a cheapadh faoi scéim Chomhaltachtaí Uí Aimhirgin i Scoil an Léinn Cheiltigh. 

Is cóir d’iarrthóirí céim na dochtúireachta a bheith bainte amach acu, agus taithí d’ardcháilíocht a bheith acu i mbun taighde ar ghné den Léann Ceilteach a bhaineann le raon saothair na Scoile. Is féidir le hiarrthóirí ar mian leo an folúntas a phlé teagmháil a dhéanamh le Stiúrthóir na Scoile (Ruairi O hUiginn ruairi@celt.dias.ie).

Ba chóir iarratais a chur isteach trí chóras leictreonach ar líne na hInstitiúide: https://www.dias.ie/positions/. Caithfidh iarrthóirí litir iarratais, maraon le CV acadúil agus moladh i gcomhair tionscnaimh thaighde (gan dul thar 4 lch) a uaslódáil.  Ina theannta sin, ba chóir ainmneacha agus seoltaí triúr moltóirí (atá sásta feidhmiú), a chur ar fáil.  Is é 17 Bealtaine 2019 an dáta deiridh le haghaidh iarratas. 

Is é an scála tuarastail a bhaineann leis an gComhaltacht ná:  €52,950 - €58,852 in aghaidh na bliana (Scála RPP); €50,303 - €55,910 in aghaidh na bliana (Scála RNP).   Beidh an duine a cheapfar faoi réir choinníollacha ginearálta na hEarnála Poiblí ó thaobh saoire bhliantúil, saoire bhreoiteachta, pinsin srl.

Tá IAL BÁC tiomanta do chothramaíocht inscne agus éagsúlacht


This application process is now closed


Denjob v0.2.1 ; Position application web interface.