DIAS Headquarters, 10 Burlington Road - D04C932 contact@dias.ie 00353 (0) 16140100

Ollúnacht Sinsearach – Scoil An Léinn Cheiltigh

Is eagras reachtúil taighde í Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath (DIAS) atá tiomnaithe don bhuntaighde. Bunaíodh an Institiúid i 1940 ar mhúnla na hInstitiúide Ard-Léinn in Princeton i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Déanann an Institiúid taighde i réimsí an Léinn Cheiltigh, na Fisice Teoiriciúla agus na Fisice Cosmaí.

Is mian le Bord Rialaithe Scoil an Léinn Cheiltigh scoláire, atá aitheanta mar phríomhúdarás ina réimse staidéir, a mholadh le ceapadh ag Uachtarán na hÉireann mar Ollamh Sinsearach sa Scoil. Tá an Institiúid anois ag lorg iarratas ar an bpost buan seo ó scoláirí atá tiomanta don Léann Cheilteach agus a bhfuil sár-thaifead taighde agus foilseachán acu i gceann ar bith de na réimsí taighde a chuimsíonn an Scoil, maille le taithí ar thaighde ag ardleibhéal a stiúradh.

Tá tuilleadh sonraí faoin bpost le fail anseo. Ba cheart litir iarratais, maraon le CV agus ainmneacha triúr moltóirí, a uaslódáil mar cháipéis amháin PDF, ar chóras ríomh-earcaíochta na hInstitiúide anseo faoi 1 Lúnasa 2024.

Tá DIAS tiomanta do phobal cuimsitheach a thógáil, a bhfuil barr feabhais acadúil, cothromaíocht inscne agus éagsúlacht ag baint leis. Is féidir cóip de Phlean Gníomhaíochta DIAS um Chomhionannas agus Chuimsiú Inscne a fháil anseo.

________________________________________________________________________________________________________________

Senior Professor School of Celtic Studies

The Dublin Institute for Advanced Studies (DIAS) is a statutory research body dedicated to fundamental research. Established in 1940, it was modelled on the Institute for Advanced Study in Princeton. The Institute conducts research in the fields of Celtic Studies, Theoretical Physics and Cosmic Physics.

The Governing Board of the School of Celtic Studies wishes to nominate a scholar, recognised as a leading authority in their field of study, for appointment by the President of Ireland to the position of Senior Professor in the School. DIAS is now seeking applications for this permanent position from scholars with an outstanding research and publications record in any area of research encompassed by the School, who are committed to the field of Celtic Studies and who have experience of directing advanced research.

Further details on the position can be found here. A letter of application, together with a CV and the names of three referees should be uploaded as one PDF document, on the DIAS e-recruitment system here by 01/08/2024.

DIAS is committed to building an inclusive community, distinguished by academic excellence, gender balance, and diversity. A copy of the DIAS Gender Equality and Inclusion Action Plan may be found here.